IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروفایل های موجود

پاک کردن همه فیلترها

2 پروفایل موجود 2 پروفایل موجود

 • محمد حسین شکرریز

  مهندس برق و ابزار دقیق

  0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی برق

  با درود 

  با فعالیت درزمینه پروژه های نفت و گاز 

  سیستم های تله متری آب و فاضلاب 

  ریزه متره و صورت وضعیت 

 • علی بابائی

  کارشناس شهرسازی و کارشناس ارشد مدیریت شهری

  0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی معماری

  مسلط به زبان انگلیسی 

  متخصص و کارشناس امور شهری

  مهندس شهرسازی 

  کارشناس ارشد مدیریت شهری

  مشاور و برنانه ریز حریم شهر ها