IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروفایل های موجود

پاک کردن همه فیلترها

2 پروفایل موجود 2 پروفایل موجود

 • محمد فاتحی مرج

  کارشناس مخابرات

  5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی برق

  Passive

  Active

  طراحی شبکه

 • مجید گلنواز

  برنامه ریزی

  0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی صنایع

  موردی نیست