IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروفایل های موجود

پاک کردن همه فیلترها

1 پروفایل موجود 1 پروفایل موجود

 • حسین محمد نژاد داریانی

  دانشجوی صنایع دانشگاه شریف

  2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی صنایع

  کانال زبان @essentiallanguage

  تسلط کامل بر برنامه Excel از جمله بخش های VBA, Pivot Table, Power View

  تسلط عالی بر برنامه Lingo

  تسلط متوسط بر برنامه Access, Tableau در حد انجام پروژه های دانشجویی