IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

پروفایل های موجود

پاک کردن همه فیلترها

1 پروفایل موجود 1 پروفایل موجود

  • محمد محمدخانی

    مهندس عمران گرایش زلزله

    0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده زمینه تخصصی: مهندسی عمران

    دانشجوی مهندسی زلزله دانشگاه تهران

    انجام پروژه های مرتبط با طراحی سازه