IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

متخصص بازرسی کد پروژه: 2403

پست شده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

استعلام در جریان

توضیحات پروژه

نیازمند متخصص بازرسی آشنا به روشهای NDT هستیم برای پروژه در جنوب

تخصص های مورد نیاز

تعمیر نگهداری

اطلاعات کارفرما

6 پروژه پست شده استخدام 2 متخصص جمهوری اسلامی ایران
تاریخ عضویت:۱۳۹۷/۰۲/۲۶