IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

بلاگ

محمد عیسی زاده
۱۳۹۷/۰۸/۱۱
بدون دیدگاه

رزومه

بخشی از رزومه تحصیلی و اجرایی پیوست گردیده است.

نظر