IRAN OUTSOURCING
TECHNICAL SOLUTIONS

عضویت در ایروتکس

ایروتکس چگونه کار میکند؟

کارفرما

نیازمندی های پروژه خود را به اطلاع متخصصین و شرکت های موجود در ایروتکس می رسانند

متخصص

برای پروژه های موجود در ایروتکس بر اساس توانایی های خود اعلام آمادگی میکنند

همکاران ایروتکس

زمینه های تخصصی ایروتکس